Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás

az erdei vasutak számára

I. rész Jelzési utasítás


1. Általános rendelkezések

1.1 A jelzések rendeltetése

A jelzés parancs. Parancsot ad a megfigyelésére kötelezett dolgozónak valamely szolgálati ténykedés, vagy biztonsági intézkedés azonnali megtételére. A figyelmeztető jelek tájékoztató szerepet töltenek be.

1.2 A jelzések adása és megfigyelése

A jelzések (figyelmeztető jelek) adhatók helyhezkötött és hordozható jelzőkkel, járműveken alkalmazott berendezésekkel, továbbá hordozható jelzőeszközökkel.

A jelzéseket a végrehajtáshoz szükséges időben, az utasításban meghatározott helyen, módos és egyértelműen kell adni. Kézi jelzőeszközökkel a test elejével és arccal a mozdonyvezető felé fordulva kell adni, hogy azokat a mozdonyvezető, vagy a mellette szolgálatot végző dolgozó kétséget kizáró módon láthassa. Ettől eltérni csak az utasításban szabályozott esetekben továbbá tolatás közben vagy mozgó járműveken történő jelzésadáskor szabad.

A vonat vagy tolatómozgás közben adott jelzéseket a jelzésadás helyéig állandóan figyelni kell, mivel az rendkívüli ok miatt (veszélyelhárítás) megváltozhat.

1.3 A jelzések alkalmazása nappal és sötétben

A jelzéseket nappal és sötétben azonos módon kell adni, kivéve, ha az utasítás másképp rendelkezik. A sötétben alkalmazandó jelzéseket kell adni nappal is

1.4 Távolbalátás, szabadlátás

A távolbalátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket időjárási ok miatt nem lehet 200 m távolságból biztosan látni.

A szabadlátás akkor korlátozott, ha a jelzéseket a terepviszonyok, tereptárgyak miatt nem lehet a vonatról 200 m távolságból, tolatásnál a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan látni.

1.5 Eltérő értelmű egyidejű, továbbá kétes jelzések

Az ilyen jelzéseket aggályosnak kell minősíteni, és közülük a forgalom biztonsága szempontjából a fontosabbat kell figyelembe venni. Ha valamely jelzés értelme tekintetében a legkisebb kétely merül fel, a helyzet tisztázásáig a menetet meg kell állítani, álló helyzetből nem szabad elindulni.

1.6 Vonalismeret

A forgalmi szolgálat lebonyolításában részt vevő állomási, pálya és mozdonyszemélyzetnek ismernie kell működési területét, különösen:

Az erre vonatkozó adatokat a Helyi melléklet tartalmazza.

1.7 Jelzők hiánya

Ha a jelzők kitűzésének ellenőrzésére kötelezettek, a pálya- vagy vonatszemélyzet azok hiányát (eltulajdonítását) fedezik fel, a helyzetről értesíteniük kell a forgalmi szolgálattevőt, aki köteles az illetékes szakszolgálatoknál intézkedni a pótlásukról.

Amíg a jelzőket nem pótolják, a vonatok személyzetét a hiányról értesíteni kell.

1.8 Jelzők érvénytelenítése

Az érvénytelenné vált fényjelzők fényeit ki kell kapcsolni és a vonatok személyzetét a jelző érvénytelenségéről értesíteni kell. Az érvénytelenné vált más jelzőket el kell távolítani.

1.9 Előjelzési távolság

Olyan, a vonatok tényleges fékútja alapján meghatározott távolság, melyet az utasításban szabályozott módon egyes jelzők kitűzésénél kell alkalmazni. Az előjelzési távolságot a helyi mellékelt közli.

2. Jelzők

2.1 Fényjelzők

A fényjelzőket a fedezendő pont előtt, szolgálati helyeket fedező fényjelzőket az első váltó előtt legalább 50 méterrel kell felállítani. A fényjelzők megengedik, vagy megtiltják a vonatok továbbhaladását.

A fényjelzők alapállása a továbbhaladást megtiltó állás. Csak akkor szabad azokat továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha a vonat biztos továbbhaladására minden intézkedés megtörtént.

2.1.1 A fényjelzők jelzései

1. ábra: A fényjelzők jelzései

A fényjelzők jelzéseit az 1. ábra mutatja:

Ha a fényjelző kétes jelzést ad, vagy egyáltalán nem ad jelzést, és a jelző érvénytelenségéről (1.8) a vonatszemélyzetet nem értesítették: azt Megállj! jelzésként kell értelmezni.

A fényjelzők mellett vonattal csak akkor szabad elhaladni, ha

Hívójelzés mellett olyan, legfeljebb 15 km/h-s sebességgel szabad elhaladni, hogy a vonat bármely akadály előtt biztonságosan megállítható legyen.

2.1.2 A fényjelzők használhatatlansága

Használhatatlan a fényjelző, ha

A fényjelző használhatatlanságát be kell jegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe, és a kijavításról intézkedni kell.

A fényjelző használhatatlanságáról a vonatok személyzetét értesíteni kell. A vonatközlekedést - ha lehetséges -Hívójelzéssel, vagy a vonatnak a jelző mellett való megállása után élőszóval adott engedéllyel kell szabályozni.

2.2 V-betűs jelző

2. ábra: V-betűs jelző

A V-betűs jelző fekete kör alakú táblán fehér V betű.

Fényjelzővel nem fedezett állomások, pályaelágazások első váltója előtt legalább 50 m-rel kell elhelyezni. A jelző mellett csak akkor szabad továbbhaladni, ha a szolgálati helyre való behaladásra az utasítás II. részében szabályozott módon engedélyt adnak.

2.3 A váltók állítókészüléke

3. ábra: A váltók kézi állítókészüléke

A váltók kézi állítókészülékének (ellensúly) színezése (3. ábra):

Helyszíni állítású váltó esetén ha a váltó egyenes irányba áll: a kézi állítókészülék fehér fele van felül, ha pedig kitérő irányba áll: a kézi állítókészülék vörös fele van felül. Ha a váltónak van alapállása, akkor a kézi állítókészüléken fekete nagy "A" betű van; a váltó alapállását a rendes helyzetű "A" betű jelzi.

A váltókat közlekedési és tolatási szünetekben alapállásukban kell tartani, kivéve, ha így elzárt, foglalt, vagy járhatatlan vágányra vezetnek.

2.4 Biztonsági határjelző

A biztonsági határjelző (4. ábra) fehér-fekete-fehér sávozású gerenda vagy síndarab.

4. ábra: Biztonsági határjelző

A biztonsági határjelző két összefutó vágány között azt a helyet jelöli meg, amelyen belül az egyik vágányon lévő járművek nem veszélyeztetik a járműmozgást a másik vágányon.

Az állomáson megálló vonatokat mindenkor a bejárati vágány túlsó végén lévő biztonsági határjelzőn belül kell megállítani. A megállás helyére vonatkozóan egyéb rendelkezéseket a II. rész tartalmaz.

2.5 Útátjárójelző

5. ábra: Útátjárójelző

Az útátjárójelzőt (5. ábra) útátjáró előtt 5V távolságban (a km/h-ban mért pályasebesség számértéke ötszörösének megfelelő, méterben mért távolság) kell felállítani. Nem kell kitűzni azt az útátjárójelzőt, amely szolgálati hely szélső váltóin belüli területre esne, de az ilyen útátjárókat a Helyi mellékletben külön meg kell jelölni.

Az útátjárójelzők mellett, valamint a Helyi mellékletben megjelölt, útátjárójelzővel nem jelzett útátjárók előtt a szolgálati helyről való kihaladás közben Figyelj-jelzést kell adni (3.5.1).

2.6 Lassúmenet jelzők

Lassan bejárandó pályarészt általában a

egyidejű alkalmazásával kell jelezni (6. ábra).

6. ábra: Lassúmenet jelzők

2.6.1 Lassúmenet előjelző

A lassúmenet előjelző csúcsára állított háromszög alakú sárga tábla, melyen fekete szám jelzi az alkalmazható sebesség tizedértékét. Ha az alkalmazható sebesség tízzel osztva tört számot eredményez, akkor a tört rész kitevőben szerepel. Az 5 km/h sebességkorlátozást 1/2 törtszám jelzi.

A lassúmenet előjelző jelzésének értelme: Lassíts! A lassan bejárandó pályarész elejéhez legfeljebb az előjelzett sebességgel szabad érkezni.

A lassúmenet előjelzőt a lassúmenet eleje jelző előtt előjelzési távolságban kell felállítani. Nem kell kitűzni, ha:

2.6.2 Lassúmenet eleje jelző

A lassúmenet eleje jelző téglalap alakú sárga tábla, mezejében fekete szám jelzi (megismétli) az alkalmazható sebességet a lassúmenet előjelzőnél ismertetett módon.

A lassúmenet eleje jelző jelzésének értelme: Lassan! Legfeljebb az előjelzett sebességgel szabad továbbhaladni.

2.6.3 Lassúmenet vége jelző

A lassúmenet vége jelző téglalap alakú fehér tárcsa, mezejében jobbra lefelé tartó átlóval áthúzott fekete szám.

A lassúmenet vége jelző jelzésének értelme: Feloldás! A sebességet csak akkor szabad növelni, ha a vonat utolsó járműve is elhaladt már a jelző mellett. Egymást közvetlenül követő lassan bejárandó pályarészek esetén a későbbi lassúmenet eleje jelző egyben az előző lassan bejárandó pályarész végét is jelzi, külön lassúmenet vége jelzőt itt nem kell alkalmazni.

2.7 Megállj jelző és előjelzője

7. ábra: Megállj jelző és előjelzője

A Megállj jelzőt és a Megállj-jelző előjelzőjét a 7. ábra mutatja:

A Megállj! jelzőt járhatatlan pályarész elején kell kitűzni. Szolgálati hely vágányaira elrendelt vágányzár esetén az érdekelt vágányok két végén, a két sínszál közé, a nyílt pálya felé jelzést adó Megállj! jelzőt kell kitűzni. A járhatatlan pályarészeket mind a két irány felől fedezni kell Megállj! jelzővel és a Megállj! jelző előjelzőjével.

A Megállj! jelző előjelzőjét a Megállj! jelző előtt előjelzési távolságban kell kitűzni. Szolgálati hely vágányaira elrendelt vágányzár esetén az előjelzőt csak akkor kell kitűzni, ha a vágányzár az átmenő fővágányon (is) van.

2.8 Vágányzáró sorompó

8. ábra: Vágányzáró sorompó

A vágányzáró sorompó fehér-vörös sávos vízszintes gerenda (8. ábra). Zárt helyzetében (a vágányra keresztbe fordítva) jelentése: Megállj!

Lehetőség szerint a vágányzáró sorompóval azonosan kell festeni az ütközőbakokat is.

2.9 Pályán dolgozók fedezése

9. ábra: A pályán munkások dolgoznak jelzőeszköz

A pályán munkások dolgoznak jelzőeszköz (9. ábra) aláverő embert ábrázoló tábla.

A munkahelyet az elejétől számított előjelzési távolságban mindkét irány felől kell a jelzőeszközzel fedezni. Állomáson végzett munkák esetén a jelzőeszközt akkor kell kitűzni, ha a munkát fővágányon, vagy azok mellett végzik. A kitűzést a munka vezetője köteles elrendelni és ellenőrizni.

A jelzőeszközhöz érkező mozdonyvezetők a 3.5 pontban szabályozott módon Figyelj! jelzést kötelesek adni. A Figyelj! jelzés arra utasítja a pályán dolgozó munkásokat, hogy a közlekedést akadályozó tárgyakat helyezzék az űrszelvényen kívülre és maguk is ott helyezkedjenek el.

2.10 Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel

Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. (10. ábra)

10. ábra: Űrszelvényre nyúló létesítményre figyelmeztető jel

A figyelmeztető jelet űrszelvényen kívül levő létesítmények oldalról vagy felülről az űrszelvénybe nyúló részeire kell felfesteni.

A figyelmeztető jel a mellettük elhaladó, vagy ott tartózkodó személyeket a vonatmozgás vagy tolatás közben előálló veszélyre figyelmezteti.

3. Kézi- és hangjelzések

Vonatközlekedés és tolatás közben a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket állandóan maguknál kötelesek tartani.

A jelzéseket általában a test elejével és arccal a mozdonyvezető felé fordulva, mindig olyan helyen állva vagy haladva kell adni, hogy azokat a mozdonyvezető, vagy a mellette szolgálatot végző dolgozó kétséget kizáró módon láthassa.

3.1 Vonatok indítása

3.1.1 Vonatkísérők a helyükre!

Egy hosszú hang a jelzősíppal. (-)

A jelzést a forgalmi szolgálattevő adja, amennyiben a vonat menesztését ő végzi. Más esetben a jelzést több vonatkísérővel közlekedő vonat vezetője adja indulás előtt, szükség szerint.

3.1.2 Indulásra készen!

11. ábra: Indulásra készen jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa magasan tartva. (11. ábra)

A jelzést személyszállító vonatoknál az utasok fel- és leszállására kijelölt pályaoldalon, más vonatoknál a felvételi épület felőli pályaoldalon, vagy a mozdonyvezető részéről jobb láthatóságot biztosító oldalon kell adni.

3.1.3 Felhívás az indításra, áthaladásra

12. ábra: Felhívás az indításra, áthaladásra

A forgalmi szolgálattevő teste elejével a menesztett vonat felé, arccal a mozdonyvezető felé fordulva nappal zöld színű tárcsát, sötétben zöld fényű jelzőlámpát függőleges irányban fel-le mozgat (12. ábra). A jelzést a vonat megindulásáig, illetve a vonat első mozdonyának a forgalmi szolgálattevő előtt való elhaladásáig folyamatosan kell adni.

3.2 Vonatközlekedés és tolatás szabályozása

3.2.1 Megállj!

13. ábra: Megállj jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló, az egyik kar vagy más tárgy, sötétben bármilyen színű fényt adó jelzőlámpa körbeforgatása a mozdonyvezető felé. (13. ábra)

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott három rövid hanggal. (•••)

Megállj! jelzést kell adni, ha

Nem szabad Megállj! jelzést adni, ha a megállás következtében a veszély fokozódna. (Pl. a vonat szétszakadt, és a leszakadt vonatrész követi a vonatot.)

A Megállj! jelzést mindenkor a teljes megállásig kell adni.

A vonatot megállító dolgozó köteles a mozdonyvezetővel a megállítás okát közölni.

3.2.2 Lassan!

14. ábra: Lassan jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben fehér fényű jelzőlámpa mozdulatlanul tartva a mozdonyvezető felé fordítva. (14. ábra)

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott kettőnél több hosszú hanggal (- - - ).

A Lassan jelzést a szükséges sebesség eléréséig kell adni. Tolatás esetén ezt követően folytatni kell az addig adott Közeledj felém (3.2.4) vagy Távolodj tőlem (3.2.5) jelzést, illetve Megállj (3.2.1) jelzést kell adni.

3.2.3 A vonat szétszakadt!

15. ábra: A vonat szétszakadt jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel- és lefelé, majd derékmagasságban kifelé mozgatása a mozdonyvezető felé többször ismételve. (15. ábra)

A dolgozó A vonat szétszakadt jelzést köteles adni, ha a vonat végén nincs zárjelző, szétszakadását kétségbevonhatatlanul megállapítja, vagy arról értesítették.

3.2.4 Közeledj felém!

16. ábra: Közeledj felém jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban mozgatása a mozdonyvezető felé. (16. ábra)

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy rövid és egy hosszú hanggal. (•-)

3.2.5 Távolodj tőlem!

17. ábra: Távolodj tőlem jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé (17. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy hosszú hanggal. (-)

3.2.6 Gyorsíts!

A szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés hallható részének adása közben a jelzés látható részének erőteljes és gyorsütemű adása a mozdonyvezető felé.

A Gyorsíts jelzést a szükséges sebesség eléréséig kell adni. Ezt követően folytatni kell az addig adott Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzést, illetve Megállj! jelzést kell adni.

3.2.7 Határig!

Egy rövid hang a jelzősíppal (•), ezen kívül nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban, rövid mozdulatokkal ide-oda mozgatása a föld közelében, és ezután a szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

A menetet a legközelebbi biztonsági határjelzőnél kell megállítani.

3.2.8 Rájár!

18. ábra: Rájár jelzés részlete

Egy rövid hang a jelzősíppal (•), ezen kívül nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa lassú mozgatással félkör alakban a fej fölé vitele és ott nyugodtan tartása (18. ábra), majd a szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

A mozdony rájár a vágányon álló járművekre összekapcsolás céljából.

3.2.9 Szétkapcsolni!

Egy rövid hang a jelzősíppal (•), ezen kívül nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa mellmagasságban, kis ívben gyors mozdulattal a törzstől kifelé lendítése.

3.3 Fékpróba jelzések

A fékpróba jelzéseket légfékezéssel közlekedő vonatok fékpróbáinak megtartásakor kell alkalmazni.

3.3.1 Befékezni!

19. ábra: Befékezni jelzés

A fékpróbát végző dolgozó nappal tárt karját lassú mozgatással a magasba emeli a találkozási pontig, sötétben fehér fényű jelzőlámpát a törzse mellett a magasba emeli, majd nyújtott karral félkör alakban lefelé mozgatja. (19. ábra)

3.3.2 Féket feloldani!

20. ábra: Féket feloldani jelzés

A fékpróbát végző dolgozó nappal két karját vállmagasságban vízszintesen tatja, sötétben fehér fényű jelzőlámpát T-alakban mozgat. (20. ábra)

3.3.3 Fék rendben!

21. ábra: Fék rendben jelzés

A fékpróbát végző dolgozó nappal egyik karját, sötétben fehér fényű jelzőlámpát mozdulatlanul magasban tart. (21. ábra)

3.4 A jelzőőrök jelzései

22. ábra: Megállj!

A jelzőőr nappal mindkét oldalán vörös színű jelzőtárcsát, sötétben piros fényű jelzőlámpát magasan tart. (22. ábra)

A jelzést a II. részben előírt esetekben kell adni, mindaddig, amíg vasúti járműmozgás a közúti forgalmat veszélyezteti.

3.5 A mozdonyszemélyzet hangjelzései

Több mozdonnyal továbbított vonat esetén a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit az első mozdony vezetője köteles adni.

Ha a mozdony jelzést adó berendezése elromlott, a mozdonyt szolgálatképtelennek kell minősíteni. Ha a jelzést adó berendezés menet közben romlott el, a vonat a nyílt pályáról a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet, és segélymozdonyt kell kérni.

3.5.1 Figyelj!

Egy hosszú hang. (-)

Figyelj jelzést kell adni:

A Figyelj jelzést legalább 3 másodpercig kell adni. Viharos időben, a távolbalátás korlátozottsága és veszély esetén a jelzést az útátjáróig, munkahelyig vagy a veszélyeztetett pontig folyamatosan kell adni.

3.5.2 Vonat állt meg a bejárati (V-betűs) jelző előtt!

Két hosszú hang. (- -)

A jelzést csak akkor kell adni, ha az állomáson személyzet van, vagy ha a vonat olyan közlekedési engedélyt kapott, mely szerint a V-betűs jelzőnél kell bevárnia a behaladásra szóló engedélyt.

3.5.3 Tolást megkezdeni!

Három hosszú hang. (- - -)

3.5.4 Tolást megszüntetni!

Két hosszú, egy rövid és egy hosszú hang. (- - • -)

A Tolást megkezdeni (3.5.3) és a Tolást megszüntetni jelzésekkel tolómozdonnyal közlekedő vonatnál a vonómozdony vezetője ad rendelkezéseket a tolómozdony mozdonyvezetőjének.

3.5.5 A vonat indul!

Egy rövid hang. (•)

A jelzést a vonatok mozdonyvezetői indulás előtt kötelesek adni szükség szerint a vonatkísérők figyelmeztetésére.

3.5.6 A féket húzd meg!

Három rövid hang. (•••)

3.5.7 A féket ereszd meg!

Egy hosszú, egy rövid és egy hosszú hang. (- • -)

A Féket húzd meg és a Féket ereszd meg jelzéseket a mozdonyvezető a sebesség szabályozása céljából köteles adni vegyes vagy kézifékezéssel közlekedő vonatnál és tolatás közben. A jelzések elhangzása után a kézifékek kezelésére kijelölt vonatkísérők kötelesek a rendelkezést végrehajtani.

3.5.8 Vészsípjelzés

A féket húzd meg jelzés többször egymás után. (••• ••• •••)

A jelzést a mozdonyvezető vészhelyzetben köteles adni, vagy légfékes vonaton akkor, ha megállapítja, hogy a légfékberendezés nem működik. A vonatkísérők kötelesek a vészfékváltót, majd a kéziféket azonnal meghúzni.

3.5.9 A vonatot vészfékkel állították meg

A féket ereszd meg jelzés kétszer. (- • - - • -)

A jelzést légfékezéssel közlekedő vonat mozdonyvezetője köteles adni, ha a vonat vészfék meghúzása következtében állt meg. A vonatkísérők kötelesek megállapítani a vészfék meghúzásának okát, s annak megfelelően cselekedni, majd a vészfékváltót alapállásba helyezni.

4. Jelzések a vonatokon

4.1 A vonatok elejének megjelölése

A vonat elejét nappal és sötétben a mozdony illetve az első kocsi homlokfalán elhelyezett legalább 1 db fehér fényű lámpával kell jelezni.

Ha a vonat elején valamennyi lámpa elalszik, a hiányosság megszüntetése érdekében meg kell állni. Ha a hiba nem javítható ki, a vonat a vontatási telepig legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet. Sötétben a világítás meghibásodása esetén a vonat elejét 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpával jelezni kell.

4.2 A vonatok végének megjelölése

A vonatok végét az utolsó jármű hátoldalára elhelyezett egy darab fehér-vörös tárcsával (zárjelző tárcsa) kell megjelölni. A jelzőeszköz a mozdony tartozéka, elhelyezéséért a vonatvezető, illetve a mozdonyvezető tartozik felelősséggel.


[Tartalom][II. rész]

[kisvasut.hu]