Kisvasutak Baráti Köre

KEMENCEI ERDEI MÚZEUMVASÚT

Üzemeltetési Utasítás


III. rész - Gépészet


1. Járműfenntartás

A járműveket vizsgálat, javítás előtt be kell fékezni, megfutamodás ellen biztosítani. Mozdonyon csak álló motor és kikapcsolt akkumulátor-főkapcsoló mellett szabad javítást végezni, ha ezt a javítás jelege lehetővé teszi.

A járművek futóművét félévenként meg kell vizsgálni. A vizsgálat kiterjed a kerék kopására, a nyomkarima élességére az MSZ 07-2225 szabvány szerint. Tengelyágyak, vezetékeik, hordrugók, függvasak vizsgálata részleges szétszereléssel történik.

A mozdonyok gépszerkezeti és erőátviteli vizsgálatát félévenként kell elvégezni. Ellenőrizni kell a vonó- és ütközőkészüléket, tengelykötéseket, motor felfüggesztését, üzemanyagszűrőt, üzemanyagszivattyút, indítómotort, generátort, vízszivattyút és hűtőberendezést, üzemanyagtartályt, sebességváltót, irányváltót, fékberendezést, homokolóberendezést.

Évenként vizsgálandó a járműszekrény és felszerelés, a villamos hálózat.

A motor vizsgálatát a vonatkozó karbantartási utasítás szerint kell végezni.

Nagyobb javításból és csapágyjavításból kikerült kocsikat az első 5 km-en csak üresen, utána 5 km-en csak rakománytömegük feléig terhelve szabad továbbítani.

2. Mozdonyszolgálat

2.1 Beosztás mozdonyvezetői szolgálatra

A mozdonyvezetői beosztás feltétele:

A mozdonyok 1 fő önállóan végezhet szolgálatot. Rajta kívül a mozdonyon tartózkodhat:

A mozdonyvezető felelős a mozdony üzem közbeni ellenőrzéséért, illetékteleneket a mozdonyon nem tűrhet meg, gondoskodnia kell a menetokmányok kezeléséről.

2.2 Teendők a szolgálat megkezdésekor

A mozdonyokat a szolgálat átvételekor és vonat indulása előtt a mozdonyvezető köteles megvizsgálni üzembiztonsági és forgalombiztonsági szempontból. Meg kell vizsgálni

A mozdonyvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a szolgálatához szükséges jelzőeszközök és jelzőlámpák használható állapotban legyenek.

Indulás előtt a vonatkísérő személyzetet ki kell oktatni a mozdony vészhelyzetben történő megálítására.

2.3 Teendők szolgálat közben

A menet közben előforduló hibákat a mozdonyvezetőnek lehetőség szerint ki kell javítania. Ha ez nem lehetséges, segélygépet kell kérni.

Veszély esetén a vonatot erőteljes fékezéssel a legrövidebb úton meg kell állítani.

Ha hideg időben a hűtővíz befagyásától kell tartani, akkor a motor járatásával, vagy a hűtővíz leeresztésével kell a fagyveszély ellen a motort megvédeni. A hűtővizet egy tiszta edénybe kell leereszteni, hogy az később újra felhasználható legyen. A hűtőrendszer víztelenítésekor ügyelni kell arra, hogy a víz a teljes rendszerből kifolyjon. A hűtővizet csak akkor szabad leereszteni, ha az már langyos, vagyis még a motorban kellő mértékben lehűlt. Ugyancsak vigyázni kell arra, hogy a meleg motorblokkba hideg vizet ne töltsünk. Zord időjárás esetén sem szabad a motort nyílt lánggal felmelegíteni, hanem meleg vízzel kell feltölteni.

Ha a pályát víz vagy hó borítja, a mozdony legfeljebb 75 mm víz, vagy 150 mm hóvastagságig az üzemfőnökség külön engedélye nélkül továbbhaladhat.

2.4 A mozdony elhagyása

Mielőtt a mozdonyvezető a mozdonyt véglegesen elhagyja, az üzemanyagtartály csüvezetékének csapját el kell zárni és az akkumulátor-főkapcsolót ki kell kapcsolni, a kéziféket be kell húzni. Célszerű még valamelyik sebességfokozatot bekapcsolni, ami akadályozza a jármű elmozdulását.

Ki kell tölteni az üzemnaplót, szükség esetén bejegyzést kell tenni az eseménykönyvben.

A mozdonyt fel kell tölteni az előírt mennyiségű és minőségű üzemanyagokkal.

2.5 Tűzvédelmi szabályok

Minden motoros járművön az előírt számú és méretű feltöltött és üzemképes, érvényesített tűzoltókészüléknek kell lennie, melyeket könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni. (MD-40-es mozdonyon 1 db 6 kg-os porral oltót kell a vezetőálláson tartani.)

Nem szabad megtűrni tömítetlen tüzelőanyag-csöveket, elosztókat, szelepeket. A tüzelőanyag rendszer csavarjainak jól meghúzott állapotbanban, csepegésmentesnek kell lenniük.

A gázolaj tápvezeték elzáróváltóinak beépítési helyeit még kedvezőtlen látási viszonyok mellett is határozottan fel kell tudni ismerni. Tűz esetén az üzemanyagtartály csapját azonnal el kell zárni. A mozdonyokon és azok 10 méteres körzetében nem szabad olyan munkát végezni, ami nyílt lánggal, vagy erős szikraképződéssel jár.

A mozdonyon benzint vagy más gyúlékony, robbanó anyagot tartani, a motort benzinnel tisztítani, dohányozni nem szabad. Olajos rongyot a mzodonyon csak zárt fémedényben szabad tartani, gondoskodni kell az edény rendszeres kiürítéséről.

A villamos berendezéseknél túlméretezett vagy átkötött biztosítékot alkalmazni, a villamos berendezéseket túlterhelni, csupasz, sérült szigetelésű, vagy laza vezetékekek megtűrni nem szabad. Vezetéket cserélni csak azonos keresztmetszetű vezetékre szabad.

Az üzemanyagtartályt a mozdonyszínen kívül kell feltölteni, a mozdonyt befékezve, álló motor mellett. Üzemanyagvételezés közben dohányozni, nyílt lángot használni tilos.

A befagyott üzemanyagcsöveket nem szabad nyílt lánggal vagy parázzsal kiolvasztani.

Tűz esetén a vonatot meg kell állítani, befékezni (de hídon, járművek mellett nem szabad), és az oltást haladéktalanul meg kell kezdeni.

A mozdonyszínben - közel a bejárathoz - száraz homokot és lapátot állandóan készenlétben kell tartani, továbbá előírt számú olajtüzet is oltó tűzöltókészüléket is el kell helyezni.

A mozdonyszínben könnyen gyulladó anyagot tárolni nem szabad. A kifolyt tüzelőanyag tócsáit fel kell tisztítani, homokkal felitatni.

3. Kocsiszolgálat

3.1 Kocsivizsgálat

A vonatba sorozott kocsikat a kiindulási helyen és ahol a tartózkodás megengedi, a vonatkísérőknek meg kell vizsgálniuk:

A vizsgálatnak ki kell terejednie a vonat összeállítására, a szabályszerű rakodásra, a rakomány rögzítésére.

A vonat személyzete köteles az észlelt hiányosságokat az érintett szakszolgálat vezetőjének, vagy a szolgálatvezetőnek haladéktalanul bejelenteni. A sérült kocsikkal a II. részben közölt módon kell eljárni.

3.2 A kocsik megrakása

A rakományt a tengelyek felett egyenletesen elosztva kell elhelyezni és szükség esetén láncok, rakoncák segítségével rögzíteni. A megrakáskor ügyelni kell arra, hogy a megrakott kocsi a rakszelvényben elférjen. Rakszelvényen túlérő küldeményt csak a pályamester vagy az üzemfőnök engedélyével szabad továbbítani. A kocsikon a fékállást mindig szabadon kell hagyni a fékező részére. Ha a rakomány a kocsi hosszán túl ér, a kocsi elé védőkocsit kell sorozni.

Ha a rakományt két kocsira lehet csak elhelyezni, a kocsikat a helyzetnek megfelelően csak rakománnyal vagy merev kapcsolórúddal kell összekapcsolni.

A kocsik csak a megengedett rakománytömegig, illetve a tengelyterhelés határáig terhelhetők meg.

3.3 Személyszállítás

Személyeket szállítani csak az erre a célra berendezett személykocsin, vagy - kizárólag üzemi menetekben - oldalfalakkal és padlózattal ellátott fékes kocsin szabad.

4. A vonatok fékezése

A fékes kocsik fékállását úgy kell kiképezni és a kocsikat úgy kell megrakni, hogy a fékező a kocsiról való leesés, és a rakománytól való megsérülés ellen védve legyen.

A járművek fékjét a menet előtt a vonatszemélyzet köteles megvizsgálni. Hiányos, vagy működésképtelen fékszerkezetű kocsit a II. részben előírt módon kell megjelölni és a vonatkozó szabályok szerint javításba küldeni. Ha a fékberendezés menet közben válik használhatatlanná, továbbhaladni csak akkor szabad, ha a vonat többi kocsija a szükséges fékhatást biztosítja.

Mozgást csak akkor szabad megkezdeni, ha a fékek kezelésére kötelezett dolgozók a részükre kijelölt fékálláson tartózkodnak. A fékezést rendszerint a vonat végén kell megkezdeni és fokozatosan előrehaladva folytatni, hogy a lassítás illetve megállás rángatás nélkül történjen.

5. Táblázatok

5.1 Féktáblázat kézifékkel közlekedő vonatok részére

Előírt fékezettség (%)
Lejtő 15 20 25 30
ezrelék km/h sebesség esetén
5 6 7 9 12
10 10 13 15 18
15 15 18 21 25
20 20 23 27 31
25 25 29 33 37
30 30 34 38 43
35 34 39 44 49
40 39 45 50 56
45 45 50 56 63
50 50 56 63 72
55 63 72 81 92

Átvéve a Gazdasági Vasutak 1958. évi menetrendfüggelékéből

5.2 Mozdonyokra megengedett terhelés

Megengedett vonattömeg (t)
EmelkedésMD-40
ezrelék típusú mozdony esetén
5 50
10 33
15 25
20 20
25 16
30 14
35 12
40 11
45 10
50 9
55 8

Átvéve a Gazdasági Vasutak 1958. évi menetrendfüggelékéből