Kisvasutak Baráti Köre

KEMENCEI ERDEI MÚZEUMVASÚT

Üzemeltetési Utasítás


I. rész - Jelzések


1. Általános rendelkezések

1.1 Jelzést adó eszközök

A vasúti jelzések adhatók helyhezkötött és hordozható jelzőkkel, valamint járműveken alkalmazott berendezésekkel, továbbá hordozható jelzőeszközökkel; figyelmeztetések ugyanilyen figyelmeztető jelekkel.

1.2 A jelzések rendeltetése

A jelzés parancs. Parancsot ad a megfigyelésére kötelezett dolgozónak valamely szolgálati ténykedés, vagy biztonsági intézkedés azonnali megtételére.

A figyelmeztető jelek tájékoztató szerepet töltenek be, vagy valamely szolgálati ténykedésnek később történő végrehajtására hívják fel a figyelmet.

1.3 A jelzések alkalmazása nappal és sötétben

A jelzéseket nappal és sötétben azonos módon kell adni, kivéve, ha az utasítás másképp rendelkezik. A sötétben alkalmazandó jelzéseket kell adni nappal is ha a távolbalátás korlátozott.

1.4 Általános fékút

Az általános fékút 200 méter.

1.5 Távolbalátás, szabadlátás

A távolbalátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket időjárási ok miatt nem lehet 100 m távolságból biztosan látni.

A szabadlátás akkor korlátozott, ha a jelzéseket a terepviszonyok, tereptárgyak miatt nem lehet a vonatról 100 m távolságból, tolatásnál a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan látni.

1.6 A jelzésadás helye, ideje, módja

A jelzéseket a végrehajtáshoz szükséges időben, az utasításban meghatározott helyen, módon és egyértelműen kell adni.

Kézi jelzőeszközökkel a test elejével és arccal a mozdonyvezető felé fordulva kell jelzést adni. Ettől csak tolatás közben, továbbá az utasításban szabályozott esetekben szabad eltérni.

1.7 Kétes jelzés

Egyidőben adott, de eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell minősíteni, és közülük a forgalom biztonsága szempontjából a fontosabbat kell figyelembe venni.

Ha valamely jelzés értelme tekintetében a legkisebb kétely merül fel, a helyzet tisztázásáig a menetet meg kell állítani, álló helyzetből nem szabad elindulni.

1.8 A jelzőeszközök kéznél tartása

Vonatközlekedés és tolatás közben a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket állandóan maguknál kötelesek tartani.

1.9 Vonalismeret

A forgalmi szolgálat lebonyolításában résztvevő személyzetnek ismernie kell, hogy működési területükön hol, milyen jelzők vannak.

1.10 Jelzők, figyelmeztető jelek hiánya

Ha a jelzők és figyelmeztető jelek kitűzésének ellenőrzésére kötelezettek, a pálya- vagy vonatszemélyzet azok hiányát (eltulajdonítását) fedezik fel, a helyzetről értesíteniük kell a szolgálatvezetőt, aki köteles az illetékes szakszolgálatoknál intézkedni a pótlásukról.

Amíg nem érkezik jelentés a jelzők, figyelmeztető jelek kitűzéséről vagy pótlásáról, a vonatok személyzetét a hiányról értesíteni kell.

2. Jelzők, figyelmeztető jelek

A kisvasúton fény- és alakjelzőket nem alkalmazunk.

2.1 A jelzők elhelyezése

A jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy a mozdonyról legalább 100 m távolságból folyamatosan láthatók legyenek.

2.2 A jelzők értelmezése

2.2.1 A váltók állítókészüléke


Ábra A. A váltók kézi állítókészüléke

A váltók kézi állítókészülékének (ellensúly) színezése (Ábra A) fehér-vörös.

A váltó ha egyenes irányba áll: a kézi állítókészülék fehér fele van felül, ha pedig kitérő irányba áll: a kézi állítókészülék vörös fele van felül. A kézi állítókészüléken fekete nagy "A" betű van, a váltók szabványos állását a rendes helyzetű "A" betű jelzi.

2.2.2 Útátjárójelző


Ábra B. Útátjárójelző

Az útátjárójelzőt az útátjárók előtt 5V távolságban kell elhelyezni (A km/h-ban mért pályasebesség számértéke ötszörösének megfelelő, méterben mért távolság).

Állomási útátjáró előtt az állomás felől útátjárójelzőt elhelyezni nem kell. Ilyen esetben a Szolgálati menetrendben az állomásnév után fekete négyzet jel van.

Az útátjárójelzők mellett Figyelj-jelzést kell adni a 3.2 pontban szabályozott módon.

2.2.3 Biztonsági határjelző


Ábra C. Biztonsági határjelző

A biztonsági határjelző (Ábra C) fehér-fekete-fehér sávozású gerenda vagy síndarab.

A biztonsági határjelző két összefutó vágány között azt a helyet jelöli meg, amelyen belül az egyik vágányon lévő járművek nem veszélyeztetik a járműmozgást a másik vágányon.

2.2.4 V-betűs jelző


Ábra D. V-betűs jelző

A V-betűs jelző az állomás első váltója előtt legalább 50 m-rel van elhelyezve, azt jelzi, hogy állomás következik.

2.2.5 Lassúmenet jelzők


Ábra E. Lassúmenet jelzők

Lassan bejárandó pályarészt a lassúmenet előjelző (Ábra E/1), lassúmenet eleje jelző (2) és a lassúmenet vége jelző (3) egyidejű alkalmazásával kell jelezni. Állomásokon a lassúmenet előjelzőt csak akkor kell alkalmazni, ha a lassan bejárandó pályarész az átmenő fővágányon, vagy a nyílt pálya vágányának egyenes irányban álló váltókon át folytatását képező vágányon van.

2.2.5.1 Eljárás sérült pályarész felfedezésekor

Sérült pályarész felfedezője köteles a helyzetről a napi szolgálatvezetőnek jelentést tenni. Ha a pályarész a sérülés ellenére még járható, és a szükséges sebességkorlátozás mértékét meg lehet állapítani, jelenteni kell az alkalmazható sebességet is.

Ha a felfedező nem tud a járhatóság felett dönteni, az előre nem látott vágányzárás szabályait kell alkalmazni.

A szolgálatvezető köteles az előre nem látott sebességkorlátozásról vagy vágányzárásról és annak pontos helyéről értesíteni a pályafenntartási szakszolgálatot.

A továbbiakban a Jelzők, figyelmeztető jelek hiánya esetén követendő eljárást kell alkalmazni. (1.10)

2.2.6 Megállj jelző és előjelzője


Ábra F. Megállj! jelző és előjelzője

A Megállj! jelzőt és a Megállj! jelző előjelzőjét az Ábra F mutatja.

2.2.6.1 Járhatatlan pályarészek fedezése

A járhatatlan pályarészeket mind a két irány felől fedezni kell. Fedezésre a Megállj! jelzőt és a Megállj! jelző előjelzőjét (Ábra F) kell alkalmazni.

A Megállj! jelzőt a járhatatlan pályarész elejétől számított 50 m-re kell kitűzni. Állomás vágányaira elrendelt vágányzár esetén az érdekelt vágányok két végén, a biztonsági határjelzővel egyvonalban, a két sínszál közé, a nyílt pálya felé jelzést adó Megállj! jelzőt kell kitűzni.

A Megállj! jelző előjelzőjét a Megállj! jelző előtt általános fékúttávolságban kell kitűzni úgy, hogy a mozdonyról 100 m távolságból folyamatosan látható legyen. Ha ez a távolság a szabadlátás korlátozottsága miatt nem biztosítható, akkor az előjelzőt a Megállj! jelzőtől 100 m-rel megnövelt általános fékúttávolságban kell kitűzni. Állomás vágányaira elrendelt vágányzár esetén az előjelzőt csak akkor kell kitűzni, ha a vágányzár az átmenő fővágányon van.

Állomás valamennyi vágányára érvényes vágányzár esetén a vonatok nem kaphatnak engedélyt a bejárásra, Megállj! jelzőt nem kell kitűzni.

2.2.7 Állomási és nyíltvonali munkahelyen dolgozók fedezése


Ábra G. A pályán munkások dolgoznak jelzőeszköz

A pályán munkások dolgoznak jelzőeszköz (Ábra G) aláverő embert ábrázoló tábla.

A munkahelyet az elejétől számított általános fékúttávolságban mindkét irány felől ezzel a jelzőeszközzel kell fedezni.

Ha a nyíltvonali munkahely és az állomás első váltója között nincs meg az általános fékúttávolság, a jelzőeszközt közvetlenül a váltó után kell kitűzni. Állomási fővágányokon és a közvetlenül mellettük fekvő mellékvágányokon végzett munka esetén a jelzőeszközt a V-betűs jelző mellett, de legalább a munkahely elejétől számított általános fékúttávolságban kell kitűzni.

A jelzőeszközhöz érkező mozdonyvezetők a 3.2 pontban szabályozott módon Figyelj! jelzést kötelesek adni. A Figyelj! jelzés arra utasítja a pályán dolgozó munkásokat, hogy a közlekedést akadályozó tárgyakat helyezzék az űrszelvényen kívülre és maguk is ott helyezkedjenek el.

2.3 Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel


Ábra H. Űrszelvényre nyúló létesítményre figyelmeztető jel

Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. (Ábra H)

A figyelmeztető jelet űrszelvényen kívül levő létesítmények űrszelvénybe nyúló részeire kell felfesteni. A figyelmeztető jel a mellettük elhaladó, vagy ott tartózkodó személyeket a vonatmozgás vagy tolatás közben előálló veszélyre figyelmezteti.

3. Kézi- és hangjelzések

3.1 Vonatközlekedés és tolatás közben adható jelzések

A személyzet a vonatok közlekedésének és a tolatások szabályozására, vagy ha a személy és forgalombiztonság szükségessé teszi, kézijelzéseket kötelesek adni.

A jelzéseket mindig olyan helyen állva vagy haladva kell adni, hogy azokat a mozdonyvezető, vagy a mellette szolgálatot végző dolgozó kétséget kizáró módon láthassa. A mozdonyszemélyzettel a tolatás megkezdése előtt közölni kell, hogy a jelzéseket a pálya melyik oldalán fogják adni.

3.1.1 Vonatkísérők a helyükre!

Egy hosszú hang a jelzősíppal. (-)

3.1.2 Indulásra készen!


Ábra I. Indulásra készen jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa magasan tartva. (Ábra I)

Az "Indulásra készen" jelzést személyszállító vonatoknál az utasok fel- és leszállására kijelölt pályaoldalon, más vonatoknál a felvételi épület felőli pályaoldalon, vagy a mozdonyvezető részéről jobb láthatóságot biztosító oldalon kell adni.

3.1.3 A vonat szétszakadt!


Ábra J. A vonat szétszakadt! jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel - és lefelé, majd derékmagasságban kifelé mozgatása a mozdonyvezető felé többször ismételve. (Ábra J)

A vonat fogadására és megfigyelésére kötelezett dolgozó A vonat szétszakadt jelzést köteles adni, ha a vonat szétszakadását kétségbevonhatatlanul megállapítja.

3.1.4 Lassan!


Ábra K. Lassan! jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben fehér fényű jelzőlámpa mozdulatlanul tartva a mozdonyvezető felé fordítva. (Ábra K)

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott kettőnél több hosszú hanggal. (- - - )

A Lassan jelzést a szükséges sebesség eléréséig kell adni. Tolatás esetén ezt követően folytatni kell az addig adott Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzést, illetve Megállj! jelzést kell adni.

3.1.5 Megállj!


Ábra L. Megállj! jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló vagy más tárgy, sötétben bármilyen színű fényt adó jelzőlámpa körbeforgatása a mozdonyvezető felé. (Ábra L)

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott három rövid hanggal. (. . .)

Megállj! jelzést kell adni, ha

Nem szabad Megállj! jelzést adni, ha a megállás következtében a veszély fokozódna. (Pl. a vonat szétszakadt, és a leszakadt vonatrész követi a vonatot.)

A Megállj! jelzést mindenkor a teljes megállásig kell adni.

A vonatot megállító dolgozó köteles a mozdonyvezetővel a megállás okát közölni.

3.1.6 Közeledj felém!


Ábra M. Közeledj felém jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehérfényű jelzőlámpa vízszintes irányban mozgatása a mozdonyvezető felé. (Ábra M)

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy rövid és egy hosszú hanggal. (. -)

3.1.7 Távolodj tőlem!


Ábra N. Távolodj tőlem jelzés

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehérfényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé.

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy hosszú hanggal. (-)

3.1.8 Gyorsíts!

A szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés hallható részének adása közben a jelzés látható részének erőteljes és gyorsütemű adása a mozdonyvezető felé.

A Gyorsíts jelzést a szükséges sebesség eléréséig kell adni. Ezt követően folytatni kell az addig adott Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzést, illetve Megállj! jelzést kell adni.

3.1.9 Határig!

Egy rövid hang a jelzősíppal (.), ezen kívül nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban, rövid mozdulatokkal ide-oda mozgatása a föld közelében, és ezután a szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

A menetet a legközelebbi biztonsági határjelzőnél kell megállítani.

3.1.10 Rájár!

Egy rövid hang a jelzősíppal (.), ezen kívül nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa lassú mozgatással félkör alakban a fej fölé vitele és ott nyugodtan tartása, majd a szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

A mozdony rájár a vágányon álló járművekre összekapcsolás céljából.

3.1.11 Szétkapcsolni!

Egy rövid hang a jelzősíppal (.), ezen kívül nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa mellmagasságban, kis ívben gyors mozdulattal a törzstől kifelé lendítése.

3.2 A mozdonyszemélyzet hangjelzései

Figyelj! Egy hosszú hang. (-)
Figyelj! jelzést kell adni:

A Figyelj! jelzést legalább 3 másodpercig kell adni. Viharos időben, a távolbalátás korlátozottsága és veszély esetén a jelzést az útátjáróig, munkahelyig vagy a veszélyeztetett pontig folyamatosan kell adni.

Vonat állt meg a V-betűs jelző előtt! Két hosszú hang. (- -)
A jelzést csak akkor kell adni, ha a vonat olyan közlekedési engedélyt kapott, mely szerint a V-betűs jelzőnél kell bevárnia a behaladásra szóló engedélyt.

A vonat indul! Egy rövid hang. (.)

A féket húzd meg! Három rövid hang. (. . .)
A féket ereszd meg! Egy hosszú, egy rövid és egy hosszú hang. (- . -)
A Féket húzd meg és a Féket ereszd meg jelzéseket a mozdonyvezető a sebesség szabályozása céljából köteles adni. A jelzések elhangzása után a kézifékek kezelésére kijelölt vonatkísérők kötelesek a rendelkezést végrehajtani.

Vészsípjelzés. A féket húzd meg jelzés többször egymás után. (... ... ...)
A jelzést a mozdonyvezető vészhelyzetben köteles adni, vagy ha megállapítja, hogy a fékberendezés nem működik. A vonatkísérők kötelesek a kéziféket azonnal meghúzni.

Ha a mozdony jelzést adó berendezése elromlott, a mozdonyt szolgálatképtelennek kell minősíteni. Ha a jelzést adó berendezés menet közben romlott el, a vonat a telephelyig fokozott figyelemmel közlekedhet.

4. Jelzések a vonatokon

4.1 A vonat elejének jelzése

A vonat elejét nappal és sötétben a mozdony illetve az első kocsi homlokfalán elhelyezett legalább 1 db fehér fényű lámpával kell jelezni.

4.2 A vonaton alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések

A vonatokkal foglalkozó dolgozók felelősek a jelzések szabályszerű alkalmazásáért, illetőleg megfigyeléséért, a hiányosságok megszüntetéséért.

Ha sötétben a vonat elején menet közben valamennyi lámpa elalszik, a hiányosság megszüntetése érdekében meg kell állni. Ha a hiba nem javítható ki, a vonat a telephelyig fokozott figyelemmel közlekedhet. A meghibásodott lámpájú mozdonyt szolgálatképtelennek kell minősíteni.

Sötétben a világítás meghibásodása esetén a vonat elejét egy fehér fényű kézi jelzőlámpával kell jelezni.